Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, że w dniu 17 października 2017 r. o godz. 15.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad:


ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 października 2017 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Osie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja Wójta Gminy

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok,

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022,

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,

d) udzielenia dotacji dla jednostki OSP Miedzno na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej,

e) udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Przychodni w Osiu,

f) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2018 rok,

g) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Osiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Osiu,

h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Brzezinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzezinach,

i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Wierzchach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wierzchach,

j) przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży działki nr 240/123 w miejscowości Osie, gmina Osie,

k) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego.

7. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.

8. Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika
i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

9. Wolne wnioski i dyskusja.

10. Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
(-)Roman WaśkowskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama