Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

Przewodniczcy Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, e w dniu 17 padziernika 2017 r. o godz. 15.30 w sali Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbdzie si XXIII Sesja Rady Gminy Osie.

Poniej pena tre ogoszenia wraz z porzdkiem obrad:


ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuj, e w dniu 17 padziernika 2017 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbdzie si XXIII Sesja Rady Gminy Osie.

Porzdek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjcie protokou z ostatniej sesji

4. Zgaszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja Wjta Gminy

6. Podjcie uchwa w sprawach:

a) dokonania zmian w budecie gminy Osie na 2017 rok,

b) zmieniajca Wieloletni Prognoz Finansow Gminy Osie na lata 2017-2022,

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi wieckiemu,

d) udzielenia dotacji dla jednostki OSP Miedzno na dofinansowanie zakupu motopompy poarniczej,

e) udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Przychodni w Osiu,

f) uchwalenia rocznego programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2018 rok,

g) stwierdzenia przeksztacenia Zespou Szk w Osiu w omioletni Szko Podstawow
w Osiu,

h) stwierdzenia przeksztacenia dotychczasowej szecioletniej Szkoy Podstawowej
w Brzezinach w omioletni Szko Podstawow w Brzezinach,

i) stwierdzenia przeksztacenia dotychczasowej szecioletniej Szkoy Podstawowej
w Wierzchach w omioletni Szko Podstawow w Wierzchach,

j) przeznaczenia do bezprzetargowej sprzeday dziaki nr 240/123 w miejscowoci Osie, gmina Osie,

k) wyraenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego.

7. Informacja Wjta Gminy o stanie realizacji zada owiatowych za rok szkolny 2016/2017.

8. Informacja dot. owiadcze majtkowych radnych, wjta, sekretarza gminy, skarbnika
i kierownikw jednostek organizacyjnych gminy.

9. Wolne wnioski i dyskusja.

10. Zakoczenie obrad sesji.


Przewodniczcy Rady Gminy
(-)Roman WakowskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama