Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

Wiceprzewodniczca Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, e w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w sali Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbdzie si XXIV Sesja Rady Gminy Osie.

Poniej pena tre ogoszenia wraz z porzdkiem obrad:


ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuj, e w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 15:00 w sali Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbdzie si XXIV Sesja Rady Gminy Osie.

Porzdek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjcie protokou z ostatniej sesji

4. Zgaszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja Wjta Gminy

6. Podjcie uchwa w sprawach:

a) obnienia redniej ceny skupu yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018,

b) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw,

c) przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w wieciu na Uchwa Nr XX/149/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjcia Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Osie w 2017 roku,

d) okrelenia wymaga, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie

zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierztami

i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzt na terenie Gminy Osie

e) przyjcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie na lata 2017-2023,

f) wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci na rzecz Gminy Osie

g) ustalenia opaty za zajcie pasa drogowego

7. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Osiu

8. Wolne wnioski i dyskusja

9. Zakoczenie obrad sesjiZ powaaniem

Wiceprzewodniczca Rady Gminy

Irena Kozowska


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama