Wójt Gminy Osie ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Osie - Samochód specjalny pożarniczy marki Żuk A 16 B, rok produkcji 1983, nr identyfikacyjny 380707, jako środek trwale nieczynny, wycofany z użytkowania. Pełna treść ogłoszenia poniżej.


Załącznik do zarządzenia Nr 203/17

Sprzedający:

Gmina Osie
Z siedzibą: ul Dworcowa 6, 86-150 Osie
Woj. Kujawsko-Pomorskie
Tel. Fax 52 3329540

OGŁOSZENIE


O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO


Wójt Gminy Osie ogłasza ofertowy nieograniczony przetarg na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Osie

1. Przedmiot sprzedaży

Samochód specjalny pożarniczy marki Żuk A 16 B, rok produkcji 1983, nr identyfikacyjny 380707, jako środek trwale nieczynny, wycofany z użytkowania.

Dane techniczne pojazdu
Samochód specjalny pożarniczy marki Żuk A 16 B
- rok produkcji 1983
- nr identyfikacyjny 380707,
- pojemność skokowa silnika 2120 cm3
- masa całkowita 2100 kg
- nr rejestracyjny BYB 121 K

2. Miejsce i termin, w którym można oglądać samochód wystawiony do sprzedaży:

Pojazd można oglądać na posesji Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Brzeziny po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny ze sprzedającym.

Osoba do kontaktu Pan Mirosław Nagórski, tel. 607647066

3. Cena wywoławcza

- cena wywoławcza 2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), netto.

4. Wymagania, jakim powinna spełniać oferta:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1. Imię i nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,
2. Oferowaną cenę w PLN zapisaną cyfrowo i słownie,
3. Podpisane oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i treścią projektu umowy i nie wnosi do niej żadnych uwag.

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu

Oferent umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według wzoru: Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie z dopiskiem ?Przetarg na Samochód specjalny pożarniczy marki Żuk A 16 B? - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.


1. Termin, miejsce złożenia oferty i przeprowadzenia przetargu oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.

Termin składania ofert do 01.12.2017 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 01.12.2017 r. godz. 10:15

Okres związania ofertą wynosi 30 dni
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, pokój nr 10
Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, pokój nr 3

2. Termin zawarcia umowy sprzedaży.

? Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze oferty najkorzystniejszej;
? Kupujący jest zobowiązany zapłacić całkowitą cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy ? zgodnie z załączonym wzorem umowy sprzedaży;
?  Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane po wpłaceniu przez Kupującego całkowitej ceny nabycia - zgodnie z załączonym wzorem umowy sprzedaży.

3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo prowadzenia negocjacji uzupełniających oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski


Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty przetargowe do pobrania, a także pytania i odpowiedzi do przetargu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie >>>

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama