Informacja z otwarcia ofert na "Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu"

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu„


Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

Osie, 28.11.2017 r.


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.5.2017.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu”.


INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3 000 000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: od 1 marca 2018 r. do 30 września 2018 r.

II) Kryterium :

Kryterium I : cena,

Kryterium II : Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

Oferty złożone w wyznaczonym terminie :

  1. TORAKOL Rajmund Zalewski

Koszczały 9, 88-210 Dobre

Cena : 3 873 334,75 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy

  1. Gardenia Sport Sp. z o.o.

Ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa

Cena : 4 451 060,90 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy

  1. ELSIK Sp. z o.o.

Lniska 22, 83-330 Żukowo

Cena : 3 690 000,00 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy

  1. Przedsiębiorstwo Usługowe HYDRO-EKO

Mirosław Rożek

Ul. Gabrieli Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice

Cena : 3 967 452,22 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy.