Wjt Gminy Osie zawiadamia o uniewanieniu postpowania: "Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu"

Osie, 04.12.2017 r.


ROBiGK.271.5.2017.ZP


Zawiadomienie o uniewanieniu postpowania


Dotyczy: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego nr ROBiGK.271.5.2017.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

?Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu?.

Gmina Osie, dziaajc zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie publicznych (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1579 z pn. zm.) zawiadamia o uniewanieniu postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na:

?Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu?

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postpowanie zostao uniewanione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1579 z pn. zm. ).

Uzasadnienie faktyczne: W ww. postpowaniu w wyznaczonym terminie skadania ofert tj. do dnia 28.11.2017 r. do godz. 10:00 zostay zoone 4 oferty.

Kwota oferty z najnisz cen wynosi 3 690 000,00 z brutto, Zamawiajcy zabezpieczy w budecie gminy na 2018 r. kwot brutto: 3 000 000,00 z.

Kwota oferty z najnisz cen znacznie przekracza kwot jak zamawiajcy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamwienia.

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z dyspozycj art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie publicznych (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1579 z pn. zm.) Zamawiajcy uniewania postpowanie o udzielenie zamwienia, jeeli:cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnisz cen przewysza kwot, ktr zamawiajcy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamwienia, chyba e zamawiajcy moe zwikszy t kwot do ceny najkorzystniejszej oferty.

Po analizie moliwoci finansowych zamawiajcy stwierdzi, i w chwili obecnej nie jest moliwe zwikszenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizacj zamwienia do ceny oferty z najnisz cen.

Majc powysze na wzgldzie uzna naley, i zachodzi przesanka uniewanienia postpowania na ww. podstawie prawnej.


Wjt Gminy Osie
(-) Micha GrabskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama