Og艂oszenie o zam贸wieniu na:"Przebudowa drogi gminnej Osie-Miedzno"

W贸jt Gminy Osie og艂asza przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi gminnej Osie-Miedzno"

Osie, 19.12.2017 r.

RO艢BiGK.271.11.2017.ZP

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Roboty budowlane

鈥濸rzebudowa drogi gminnej Osie 鈥 Miedzno鈥.


Og艂oszenie zamieszczone w Biuletynie zam贸wie艅 publicznych pod nr 634481-N-2017 z dnia 2017-12-19 r.

Zamieszczanie og艂oszenia: Zamieszczanie obowi膮zkowe

Og艂oszenie dotyczy: Zam贸wienia publicznego

Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych

Nie

Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy

Tak

Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:

Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych

Nie


Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:


Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej 鈥 maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie, krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. ul. Dworcowa 6 , 86150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, pa艅stwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (URL): www.osie.pl, www.bip.osie.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt贸rym mo偶na uzyska膰 dost臋p do narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa

I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):

Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL)

Tak

www.osie.pl, www.bip.osie.pl


Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia

Tak

www.osie.pl, www.bip.osie.pl

Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:

Nie

Inny spos贸b:

Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:

Tak

Inny spos贸b:

Urz膮d Gminy Osie

Adres:

ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne

Nie

Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA


II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przebudowa drogi gminnej Osie 鈥 Miedzno.

Numer referencyjny: RO艢BiGK.271.11.2017.ZP

Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych

Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu mo偶na sk艂ada膰 w odniesieniu do:


Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do udzielenia 艂膮cznie nast臋puj膮cych cz臋艣ci lub grup cz臋艣ci:


Maksymalna liczba cz臋艣ci zam贸wienia, na kt贸re mo偶e zosta膰 udzielone zam贸wienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: Droga 艂膮cz膮c膮 wsie Osie i Miedzno jest drog膮 gmin膮 klasy L. (dawna droga powiatowa). Pe艂ni ona funkcje komunikacyjn膮 dla zabudowy mieszkaniowej (w Miedznie i w Osiu ul. Ko艣ciuszki) oraz nieruchomo艣ci i obiekt贸w rolniczych zlokalizowanych przy drodze. Przedsi臋wzi臋cie polega na przebudowie drogi oraz przebudowie i rozbudowie sieci og贸lnosp艂awnej na sie膰 kanalizacji deszczowej, budow臋 kanalizacji sanitarnej o d艂ugo艣ci 322m. i wodoci膮gowej o d艂ugo艣ci 329 m, w obr臋bie ul. Ko艣ciuszki w Osiu wraz z przy艂膮czami wody d艂. 158mb/ 26 szt. i przy艂膮czy kanalizacji sanitarnej 136mb./22 szt. W projekcie drogowym przewidziano przebudow臋 jezdni o nawierzchni bitumicznej o szer. 5-6m. na odcinku 3,4 km. oraz budow臋 zjazd贸w, przebudow臋 i budow臋 chodnik贸w z kostki betonowej, budow臋 ci膮gu pieszo-rowerowego o powierzchni 4541m2, przebudow臋 skrzy偶owa艅 w Osiu i Miedznie, budow臋 7 przej艣膰 dla pieszych o szeroko艣ci 4 m., budow臋 dw贸ch zatok autobusowych z wiatami, roboty przygotowawcze i geodezyjne, oznakowanie pionowe i poziome. Projektowana nawierzchnia drogi - warstwa profilu z AC 艣r. gr. 4 cm, warstwa 艣cieralna SMA 11 gr. 4 cm. nawierzchni chodnika - z kostki brukowej szarej z opaskami koloru czerwonego gr. 8cm. nawierzchnia ci膮gu pieszo-rowerowego: warstwa profilu z AC 11S gr. 4 cm.

II.5) G艂贸wny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45231300-8

II.6) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia (je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):

Warto艣膰 bez VAT:

Waluta:


(w przypadku um贸w ramowych lub dynamicznego systemu zakup贸w 鈥 szacunkowa ca艂kowita maksymalna warto艣膰 w ca艂ym okresie obowi膮zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w)


II.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okre艣lenie przedmiotu, wielko艣ci lub zakresu oraz warunk贸w na jakich zostan膮 udzielone zam贸wienia, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt贸rym realizowane b臋dzie zam贸wienie lub okres, na kt贸ry zosta艂a zawarta umowa ramowa lub okres, na kt贸ry zosta艂 ustanowiony dynamiczny system zakup贸w:

miesi膮cach: lub dniach:

lub

data rozpocz臋cia: lub zako艅czenia: 2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre艣lonej dzia艂alno艣ci zawodowej, o ile wynika to z odr臋bnych przepis贸w

Okre艣lenie warunk贸w: 1) odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy nie precyzuje w tym zakresie 偶adnych wymaga艅, kt贸rych spe艂nienie Wykonawca zobowi膮zany jest wykaza膰 w spos贸b szczeg贸lny.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno艣膰 techniczna lub zawodowa

Okre艣lenie warunk贸w: O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wykona艂 roboty budowlane obejmuj膮ce remont lub przebudow臋 dr贸g z masy bitumicznej o 艂膮cznej d艂ugo艣ci co najmniej 4,0 km. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy dysponuj膮 lub b臋d膮 dysponowa膰 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia tj.: a) kierownikiem budowy ( 1 osoba ) posiadaj膮cym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno艣ci drogowej lub konstrukcyjno 鈥 budowlanej, b膮d藕 te偶 odpowiadaj膮ce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze艣niej obowi膮zuj膮cych przepis贸w umo偶liwiaj膮ce wykonywanie funkcji kierownika rob贸t dla budowy b臋d膮cej przedmiotem zam贸wienia oraz co najmniej 5 letnie do艣wiadczenie w kierowaniu budow膮;

Zamawiaj膮cy wymaga od wykonawc贸w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu imion i nazwisk os贸b wykonuj膮cych czynno艣ci przy realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o kwalifikacjach zawodowych lub do艣wiadczeniu tych os贸b: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre艣lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj膮cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj膮cy przewiduje nast臋puj膮ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O艢WIADCZE艃 SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W CELU WST臉PNEGO POTWIERDZENIA, 呕E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE艁NIA WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ SPE艁NIA KRYTERIA SELEKCJI

O艣wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu

Tak

O艣wiadczenie o spe艂nianiu kryteri贸w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W , SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:

1) wykaz rob贸t budowlanych wykonanych nie wcze艣niej ni偶 w okresie ostatnich 5 lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy 鈥 w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto艣ci, daty, miejsca wykonania i podmiot贸w, na rzecz kt贸rych roboty te zosta艂y wykonane, z za艂膮czeniem dowod贸w okre艣laj膮cych czy te roboty budowlane zosta艂y wykonane nale偶ycie, w szczeg贸lno艣ci informacji o tym czy roboty zosta艂y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid艂owo uko艅czone, przy czym dowodami, o kt贸rych mowa, s膮 referencje b膮d藕 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt贸rego roboty budowlane by艂y wykonywane, a je偶eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska膰 tych dokument贸w 鈥 inne dokumenty; 2)wykaz os贸b, skierowanych przez wykonawc臋 do realizacji zam贸wienia publicznego, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie艅, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia publicznego, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI脫W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy. Przedmiar rob贸t na podstawie za艂膮cznika nr 9 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wysoko艣膰 wadium ustala si臋 w kwocie 30.000,00 z艂otych, s艂ownie : trzydzie艣ci tysi臋cy z艂otych. 2. Wadium w formie pieni臋偶nej nale偶y wnie艣膰 przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj膮cego: Bank Sp贸艂dzielczy Osie Nr rachunku : 48 8169 0006 0010 5431 2000 0030 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: 鈥濸rzebudowa drogi gminnej Osie 鈥 Miedzno鈥. 3. Kserokopi臋 dowodu przelewu potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em nale偶y do艂膮czy膰 do oferty. 4. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w formie: w pieni膮dzu, por臋czenia bankowego, por臋czenia pieni臋偶nego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por臋czeniach udzielanych przez podmioty o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed卢si臋biorczo艣ci, kt贸re nale偶y w formie orygina艂u zdeponowa膰 u Zamawiaj膮cego, a kopi臋 za艂膮czy膰 do oferty. 5. W zale偶no艣ci od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium nale偶y potwierdzi膰 poprze z艂o偶enie do oferty : a) orygina艂u lub kopii potwierdzonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez Wykonawc臋 : dowodu dokonania przelewu lub por臋czenia udzielanego przez podmioty o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-si臋biorczo艣ci, b) orygina艂u : gwarancji bankowej, por臋czenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, por臋czenia pieni臋偶nego sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo kredytowej. 6. Z tre艣ci gwarancji powinno wynika膰 bezwarunkowe i nieodwo艂alne, na pierwsze pisemne 偶膮danie zg艂oszone przez Zamawiaj膮cego w okresie zwi膮zania ofert膮, zobowi膮zanie gwaranta do wyp艂aty zamawiaj膮cemu pe艂nej kwoty wadium w okoliczno艣ciach okre艣lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Tre艣膰 gwarancji wadialnej musi zawiera膰 nast臋puj膮ce informacje: 1) nazwa i adres Zamawiaj膮cego; 2) nazw臋 przedmiotu zam贸wienia; 3) nazw臋 i adres Wykonawcy; 4) termin wa偶no艣ci gwarancji; 8. Wadium musi by膰 wniesione nie p贸藕niej ni偶 do wyznaczonego terminu sk艂adania ofert. 9. Wniesienie wadium w pieni膮dzu b臋dzie skuteczne, je偶eli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiaj膮cego zostanie uznany pe艂n膮 kwot膮 wymaganego wadium. 10. Wykonawca, kt贸ry nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaln膮 form膮 wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z post臋powania, a jego oferta zostanie odrzucona. 11. Zamawiaj膮cy zwr贸ci niezw艂ocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyj膮tkiem wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrze偶eniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 12. Zamawiaj膮cy zwr贸ci niezw艂ocznie wadium wszystkim wykonawcom po uniewa偶nieniu post臋powania o udzielenie niniejszego zam贸wienia publicznego. 13. Zamawiaj膮cy b臋dzie 偶膮da艂 ponownego wniesienia wadium przez wykonawc臋, kt贸remu zwr贸cono wadium w okoliczno艣ciach, jak w pkt. 10, je偶eli w wyniku rozstrzygni臋cia odwo艂ania jego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego. 14. W przypadku wniesienia odwo艂ania, Zamawiaj膮cy nie p贸藕niej ni偶 na 7 dni przed up艂ywem wa偶no艣ci wadium, wezwie wykonawc贸w, pod rygorem wykluczenia z post臋powania, do przed艂u偶enia wa偶no艣ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb臋dny do zabezpieczenia post臋powania do zawarcia umowy. Je偶eli odwo艂anie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, kt贸rego ofert臋 wybrano jako najkorzystniejsz膮. 15. Zatrzymanie wadium nast膮pi w okoliczno艣ciach, je偶eli: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt贸rym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn le偶膮cych po jego stronie, nie z艂o偶y艂 o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, o艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pe艂nomocnictw lub nie wyrazi艂 zgody na poprawie omy艂ki, o kt贸rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowa艂o brak mo偶liwo艣ci wybrania oferty z艂o偶onej przez wykonawc臋 jako najkorzystniejszej, b) wykonawca odm贸wi艂 podpisania umowy w sprawie zam贸wienia publicznego na warunkach okre艣lonych w ofercie, c) wykonawca nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wyko卢nania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zam贸wienia publicznego sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia:

Nie

Nale偶y poda膰 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si臋 z艂o偶enia ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si臋 z艂o偶enia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej

Nie

Z艂o偶enie oferty wariantowej dopuszcza si臋 tylko z jednoczesnym z艂o偶eniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc贸w, kt贸rzy zostan膮 zaproszeni do udzia艂u w post臋powaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc贸w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc贸w

Maksymalna liczba wykonawc贸w

Kryteria selekcji wykonawc贸w:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w:

Umowa ramowa b臋dzie zawarta:

Czy przewiduje si臋 ograniczenie liczby uczestnik贸w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik贸w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam贸wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup贸w:

Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋d膮 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakup贸w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w formie katalog贸w elektronicznych:

Przewiduje si臋 pobranie ze z艂o偶onych katalog贸w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz膮dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem) Nie

Nale偶y poda膰 adres strony internetowej, na kt贸rej aukcja b臋dzie prowadzona:

Nale偶y wskaza膰 elementy, kt贸rych warto艣ci b臋d膮 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si臋 ograniczenia co do przedstawionych warto艣ci, wynikaj膮ce z opisu przedmiotu zam贸wienia:

Nale偶y poda膰, kt贸re informacje zostan膮 udost臋pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b臋dzie termin ich udost臋pnienia:

Informacje dotycz膮ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos贸b post臋powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b臋d膮 warunki, na jakich wykonawcy b臋d膮 mogli licytowa膰 (minimalne wysoko艣ci post膮pie艅):

Informacje dotycz膮ce wykorzystywanego sprz臋tu elektronicznego, rozwi膮za艅 i specyfikacji technicznych w zakresie po艂膮cze艅:

Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap贸w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:

Warunki zamkni臋cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres r臋kojmi za wady wykonanych rob贸t i zamontowanych urz膮dze艅 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt贸rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og艂oszeniem

Minimalne wymagania, kt贸re musz膮 spe艂nia膰 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze偶enie prawa do udzielenia zam贸wienia na podstawie ofert wst臋pnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w negocjacji (w tym liczb臋 etap贸w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymaga艅 zamawiaj膮cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko艣ci nagr贸d dla wykonawc贸w, kt贸rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi膮zania stanowi膮ce podstaw臋 do sk艂adania ofert, je偶eli zamawiaj膮cy przewiduje nagrody:

Wst臋pny harmonogram post臋powania:

Podzia艂 dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi膮za艅:

Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam贸wienia definiuj膮ce minimalne wymagania, kt贸rym musz膮 odpowiada膰 wszystkie oferty:

Podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj膮cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri贸w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋dzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pny opis przedmiotu zam贸wienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz膮dze艅 informatycznych:

Spos贸b post臋powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre艣lenie minimalnych wysoko艣ci post膮pie艅:

Informacje o liczbie etap贸w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:

Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni臋cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci zawieranej umowy w sprawie zam贸wienia publicznego, albo og贸lne warunki umowy, albo wz贸r umowy:

Wymagania dotycz膮ce zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale偶y wskaza膰 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co nale偶y rozumie膰 zmiany nieodnosz膮ce si臋 do kwestii, kt贸re podlega艂y ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, kt贸re gdyby by艂y znane w momencie wszcz臋cia procedury, maj膮cej na celu zawarcie Umowy, nie mia艂yby wp艂ywu na ilo艣膰 podmiot贸w zainteresowanych t膮 procedur膮. W powy偶szym kontek艣cie nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych przyk艂adowo: zmiana danych zwi膮zanych z obs艂ug膮 administracyjno-organizacyjn膮 Umowy, numeru rachunku. 2. Okre艣laj膮c warunki dokonania zmiany Umowy, sporz膮dza si臋 protok贸艂 konieczno艣ci, bior膮c pod uwag臋 w szczeg贸lno艣ci: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i spos贸b jego wyliczenia, 4) wp艂yw zmiany na wysoko艣膰 wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wp艂yw zmiany na termin zako艅czenia Umowy. 3. Przewiduje si臋 mo偶liwo艣膰 zmiany postanowie艅 zawartej Umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst膮pienia co najmniej jednej z okoliczno艣ci wymienionych poni偶ej, z uwzgl臋dnieniem podanych warunk贸w ich wprowadzenia: 1) Zamawiaj膮cy dopuszcza zmiany os贸b, o kt贸rych mowa w 搂 9 ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy dotychczasowa osoba nie mo偶e wykonywa膰 powierzonych zada艅, przy czym nowa osoba musi spe艂nia膰 wymogi okre艣lone w SIWZ. 2) Zamawiaj膮cy dopuszcza przed艂u偶enie terminu wykonania przedmiotu zam贸wienia o czas op贸藕nienia, je偶eli takie op贸藕nienie ma lub b臋dzie mia艂o wp艂yw na wykonanie przedmiotu zam贸wienia w przypadku: a) powstania konieczno艣ci wykonania zam贸wie艅 dodatkowych, kt贸rych wykonanie jest niezb臋dne dla wykonania przedmiotu Umowy, b) zawieszenia rob贸t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezale偶nych od Wykonawcy, c) szczeg贸lnie niesprzyjaj膮cych warunk贸w atmosferycznych ( silne mrozy 鈥 poni偶ej minus 20藲C przez okres co najmniej 10 dni, ulewne i d艂ugotrwa艂e deszcze, ponad normowe opady 艣niegu, przez okres co najmniej 10 dni ) uniemo偶liwiaj膮cych prowadzenie rob贸t budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie pr贸b i sprawdze艅, dokonywanie odbior贸w, o ile nie da艂o si臋 tego przewidzie膰 i / lub wykona膰 w innym terminie, d) si艂y wy偶szej lub kl臋ski 偶ywio艂owej. 3) W przypadku wykrycia powa偶nych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy, kt贸re b臋d膮 mia艂y istotny wp艂yw na wykonywanie przedmiotu Umowy 鈥 gdy okoliczno艣膰 ta wp艂yn臋艂a na konieczno艣膰 zmiany wynagrodzenia, wymog贸w w zakresie odbioru rob贸t, terminu wykonania i innych okoliczno艣ci powsta艂ych w zwi膮zku z zaistnia艂膮 wad膮 dokumentacji projektowej i zmiany te b臋d膮 konieczne gdy偶 kontynuacja wykonania Umowy grozi艂aby powstaniem Obiektu obarczonego wad膮. 4) W przypadku zmiany powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, je偶eli zmiany te b臋d膮 mia艂y istotny wp艂yw na realizacj臋 przedmiotu Umowy. 5) Zamawiaj膮cy mo偶e dopu艣ci膰 zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, kt贸re s膮 nast臋pstwem: a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwi膮zaniach projektowych, je偶eli s膮 one uzasadnione konieczno艣ci膮 zwi臋kszenia bezpiecze艅stwa realizacji rob贸t budowlanych, b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej mo偶liwo艣ci wprowadzenia uzasadnionych rozwi膮za艅 zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zg艂oszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, c) zmiany dokonanej podczas wykonywania rob贸t budowlanych, kt贸ra nie odst臋puje w spos贸b istotny od zatwierdzonego projektu lub warunk贸w pozwolenia na budow臋 w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zosta艂y zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spe艂niaj膮c zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 6) Zmiana Podwykonawcy 鈥 na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si臋 zmian臋 Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana mo偶e nast膮pi膰 wy艂膮cznie po przedstawieniu przez Wykonawc臋 o艣wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udzia艂u w realizacji przedmiotu Umowy, oraz o braku roszcze艅 wobec Wykonawcy z tytu艂u realizacji rob贸t. Je偶eli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach kt贸rego Wykonawca opiera艂 si臋 wykazuj膮c spe艂nianie warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, Zamawiaj膮cy dopu艣ci zmian臋 pod warunkiem, 偶e nowy Podwykonawca wyka偶e spe艂nianie warunk贸w w zakresie nie mniejszym ni偶 wskazane na etapie post臋powania o udzielenie zam贸wienia przez dotychczasowego Podwykonawc臋. 4. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przys艂uguj膮ce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiaj膮cy zap艂aci za wszystkie udokumentowane poniesione ju偶 koszty tego zakresu rzeczowego. 5. Je偶eli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustal膮 wykonanie rob贸t zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostan膮 wy艂膮czone z zakresu zam贸wienia podstawowego na podstawie zakresu zmian okre艣lonych w protoko艂ach konieczno艣ci oraz na podstawie cen jednostkowych i czynnik贸w kalkulacyjnych okre艣lonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres rob贸t zamiennych zostanie okre艣lony w protokole konieczno艣ci oraz przedmiarze rob贸t sporz膮dzonym przez In偶yniera. Natomiast wynagrodzenie z tytu艂u wykonania rob贸t zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy po wcze艣niejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy b臋dzie potwierdzenie powsta艂ych okoliczno艣ci w formie opisowej i ich uzasadnieni w protokole konieczno艣ci. 6. Przewiduje si臋 mo偶liwo艣膰 dokonania zmiany, w sytuacji konieczno艣ci realizacji dodatkowych rob贸t budowlanych przez dotychczasowego wykonawc臋, nieobj臋tych zam贸wieniem podstawowym, o ile sta艂y si臋 niezb臋dne i zosta艂y spe艂nione 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki: 1) zmiana wykonawcy nie mo偶e zosta膰 dokonana z powod贸w ekonomicznych lub technicznych, w szczeg贸lno艣ci dotycz膮cych zamienno艣ci instalacji, zam贸wionych w ramach zam贸wienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowa艂aby istotn膮 niedogodno艣膰 lub znaczne zwi臋kszenie koszt贸w dla Zamawiaj膮cego, 3) 艂膮czna warto艣膰 dodatkowych rob贸t budowlanych nie mo偶e przekroczy膰 50% warto艣ci przedmiotu Umowy okre艣lonej w 搂 8 ust. 1. 7. Przewiduje si臋 mo偶liwo艣膰 dokonania zmiany Umowy, je偶eli zostan膮 spe艂nione 艂膮cznie poni偶sze warunki : 1) konieczno艣膰 zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno艣ciami, kt贸rych Zamawiaj膮cy, dzia艂aj膮c z nale偶yt膮 staranno艣ci膮, nie m贸g艂 przewidzie膰, 1) 艂膮czna warto艣膰 zmian nie przekracza 50% warto艣ci przedmiotu Umowy okre艣lonej w 搂 8 ust. 1. 8. Przewiduje si臋 mo偶liwo艣膰 dokonania zmiany Wykonawcy, kt贸remu Zamawiaj膮cy udzieli艂 zam贸wienia, i kt贸rego ma zast膮pi膰 nowy Wykonawca : 1) w wyniku po艂膮czenia, podzia艂u, przekszta艂cenia, upad艂o艣ci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsi臋biorstwa, o ile nowy wykonawca spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, nie zachodz膮 wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie poci膮ga to za sob膮 innych istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przej臋cia przez Zamawiaj膮cego zobowi膮za艅 wykonawcy wzgl臋dem jego podwykonawc贸w. 9. Zmiany, niezale偶nie od wy偶ej wymienionych uznaje si臋 za istotne, je偶eli : 1) zmienia si臋 og贸lny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia og贸lnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z nast臋puj膮cych okoliczno艣ci: a) zmiana wprowadza warunki, kt贸re, gdyby by艂y postawione w prowadzonym post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia, to wzi臋liby lub mogliby wzi膮膰 udzia艂 inni Wykonawcy lub przyj臋to by oferty innej tre艣ci, b) zmiana narusza r贸wnowag臋 ekonomiczn膮 Umowy na korzy艣膰 Wykonawcy w spos贸b nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres 艣wiadcze艅 i zobowi膮za艅 wynikaj膮cy z Umowy, d) polega na zast膮pieniu Wykonawcy, kt贸remu Zamawiaj膮cy udzieli艂 zam贸wienia, nowym Wykonawc膮, w przypadkach innych ni偶 wymienione w ust. 8 pkt 1. 10. W przypadku zmiany stawki podatku od towar贸w i us艂ug (VAT), kt贸ra wynika膰 b臋dzie z powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawnych, wynagrodzenie brutto okre艣lone w 搂 8 ust. 1 ulegnie zmianie w spos贸b odpowiedni 鈥 tak, aby odpowiada艂o zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu obj臋tego Umow膮, kt贸ry na dzie艅 zmiany stawki VAT nie zosta艂 jeszcze rozliczony. 11. W przypadkach, o kt贸rych mowa w ust. 6 i 7 Zamawiaj膮cy, po dokonaniu zmiany Umowy, zamie艣ci w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych og艂oszenie o zmianie umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos贸b udost臋pniania informacji o charakterze poufnym (je偶eli dotyczy):

1) je偶eli wed艂ug Wykonawcy oferta b臋dzie zawiera艂a informacje obj臋te tajemnic膮 jego przedsi臋biorstwa w rozumieniu przepis贸w ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p贸藕n. zm.), powinny by膰 one oznaczone klauzul膮 鈥濶IE UDOST臉PNIA膯 鈥 TAJEMNICA PRZEDSI臉BIORSTWA鈥. Zaleca si臋 umieszczenie takich dokument贸w na ko艅cu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie), 2) Zamawiaj膮cy nie ujawni informacji stanowi膮cych tajemnic臋 przedsi臋biorstwa w rozumieniu przepis贸w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je偶eli wykonawca, nie p贸藕niej ni偶 w terminie sk艂adania ofert zastrzeg艂, 偶e nie mog膮 by膰 one udost臋pniane. Zastrze偶enie wykonawcy b臋dzie skuteczne wy艂膮cznie wtedy, je偶eli wyka偶e on, i偶 zastrze偶one informacje stanowi膮 tajemnic臋 przedsi臋biorstwa, 3) stwierdzenie w ofercie, 偶e dane informacje stanowi膮 tajemnic臋 przedsi臋biorstwa bez dokonania wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokument贸w, 4) wykonawca nie mo偶e zastrzec informacji dotycz膮cych : a) nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, b) ceny oferty, c) terminu wykonania zam贸wienia, d) okresu gwarancji, e) warunk贸w p艂atno艣ci zawartych w ofercie, 5) zastrze偶enie informacji, danych, dokument贸w i o艣wiadcze艅 nie stanowi膮cych tajemnicy przedsi臋biorstwa w rozumieniu przepis贸w o nieuczciwej konkurencji, kt贸rych wykonawca nie wykaza艂, 偶e stanowi膮 one tajemnic臋 przedsi臋biorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiaj膮cego.

艢rodki s艂u偶膮ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu:

Data: 2018-01-09, godzina: 10:00,

Skr贸cenie terminu sk艂adania wniosk贸w, ze wzgl臋du na piln膮 potrzeb臋 udzielenia zam贸wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem):

Nie

Wskaza膰 powody:

J臋zyk lub j臋zyki, w jakich mog膮 by膰 sporz膮dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu

> j臋zyk polski

IV.6.3) Termin zwi膮zania ofert膮: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, je偶eli 艣rodki s艂u偶膮ce sfinansowaniu zam贸wie艅 na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt贸re zamawiaj膮cy zamierza艂 przeznaczy膰 na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia, nie zosta艂y mu przyznane


W贸jt Gminy Osie
(-) Micha艂 Grabski


Druki i formularze do pobrania oraz odpowiedzi do przetargu znajduj膮 si臋 na stronie BIP Osie>>>
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama