Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 15.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad:


ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Osie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja Wójta Gminy

6. Uchwalenie budżetu Gminy na 2018 rok

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) przedstawienie opinii komisji stałych o projekcie uchwały budżetowej na rok 2018,

c) głosowanie nad projektem uchwały.

7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2018-2023.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok,

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022,

c) zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających
z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym,

d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,

e) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Osie,

f) nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Osie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

9. Wolne wnioski i dyskusja

10. Zakończenie obrad sesji


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama