Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu”Osie, 20.12.2017 r.

Znak sprawy: ROŚBiGK.271.6.2017.ZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

DBM SERVICES Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 12/14, lok. 22, 00-132 Warszawa

2.Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Wpłynęły oferty, które otrzymały punkty w kryterium I cena i II Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń :

1. Gardenia Sport Sp. z o.o.

ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa

Cena : 1 699 646,50 zł brutto , (56 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy, (40 pkt)

Razem: 96 pkt.

2. DBM SERVICES Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 12/14, lok. 22, 00-132 Warszawa

Cena : 1 586 314,85 zł brutto, (60 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy, (40 pkt)

Razem: 100 pkt

3. InterHall Sp. z o.o.

ul. Milowicka 1F, 40-312 Katowice

Cena : 1 983 740,48 zł brutto, (47,98 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy, (40 pkt)

Razem: 87,98

4. HEMET Sp. z o.o.

ul. Sulechowska 39A, 65-022 Zielona Góra

Cena : 1 927 796,02 zł brutto, (49,37 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy, (40 pkt)

Razem: 89,37 pkt

5. SOLID-STET Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Arkońska (stadion), 71- 245 Szczecin

Cena : 2 271 735,58 zł brutto, (41,89 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy, (40 pkt)

Razem: 81,89 pkt

6. ELSIK Sp. z o.o.

Lniska 22, 83-330 Żukowo

Cena : 1 746 600,00 zł brutto, (54,49 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 94,49 pkt

7. Przedsiębiorstwo Usługowe

„HYDRO-EKO” Rożek Mirosław

ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice

Cena : 1 998 993,48 zł brutto, (47,61 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy, (40 pkt)

Razem: 87,61 pkt

4. Wykonawca DBM SERVICES Sp. z o.o. ul. Grzybowska 12/14, lok. 22, 00-132 Warszawa

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

7. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


  Wójt Gminy Osie
  Michał Grabski


  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama