Informacja z otwarcia ofert ne:"Przebudowa drogi gminnej nr 030101C Żur-Brzeziny"

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa drogi gminnej nr 030101C Żur-Brzeziny"

Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

Osie, 28.12.2017 r.


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.8.2017.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi gminnej nr 030101C Żur – Brzeziny”.

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Przebudowa drogi gminnej nr 030101C Żur – Brzeziny”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 200 000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: od 4 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

II) Kryterium :

Kryterium I : cena,

Kryterium II : Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

Oferty złożone w wyznaczonym terminie :

1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie

Cena: 227 676,36 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy

2. F.H.U „KIC-TRANS” Piotr Różycki

Ul. Broniewskiego 4

86-140 Drzycim

Cena: 194 687,29 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama