Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Budowa ścieżki rowerowej Osie-Brzeziny- Żur"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur"Osie, 29.12.2017 r.

Znak sprawy: ROŚBiGK.271.7.2017.ZP


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Budowa ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny – Żur”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK”

Marcin Kwiatkowski

Ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Wpłynęły oferty, które otrzymały punkty w kryterium I cena i II Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń:

1. Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK”

Marcin Kwiatkowski

ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

Cena : 3 308 017,21 zł brutto (60 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 100 pkt

2. STRABAG SP. Z O.O.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Cena : 3 991 263,52 zł brutto (49,73 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 89,73 pkt.

3. F.H.U „KIC-TRANS”

Piotr Różycki

ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim

Cena : 3 474 560,15 zł brutto (57,12)

Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 97,12 pkt

4. Usługi Komunalno-Transportowe „AMAR”

Mariusz Rudnik

Lichnowy, ul. Zaciszna 2, 89-620 Chojnice

Cena : 5 295 461,19 zł brutto (37,48 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 77,48 pkt.

5. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie

Cena : 3 768 528,88 zł brutto (52,67 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 92,67 pkt.

4. Wykonawca Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” Marcin Kwiatkowski

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

7. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Wójt Gminy Osie
(-)Michał Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama