Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 2018

Wójt Gminy Osie informuje mieszkańców o możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu Gminy Osie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Pomoc udzielana jest w formie dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osie nr XX/141/13 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia wynosi 3 000,00 zł. Dofinansowanie może zostać udzielone na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie wniosku wraz z :

1) oświadczeniem o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;

2) mapą sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 do celów opiniodawczych,

oraz jego pozytywne rozpatrzenie.

Wyplata dofinansowania nastąpi po zgłoszeniu Wójtowi Gminy wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie 14 dni od dokonania odbioru robót i pod warunkiem dostarczenia przez wnioskodawcę:

1) kserokopii dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków;

2) kserokopii dokumentu potwierdzającego niewniesienie sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Świeciu, co do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;

3) oryginałów faktur lub rachunków potwierdzających poniesione nakłady, na których zostanie umieszczona adnotacja o udzielonej dotacji.

Szczegółowych informacji na temat dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 13, lub telefonicznie tel. 52 33 29 540.Reklama
Reklama
Reklama
Reklama