Dofinansowanie usunięcia azbestu

Wójt Gminy Osie informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadania polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Wnioski wraz załącznikami należy składać na formularzach dostępnych w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 13 w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. Dodatkowe informacje na temat zadania możliwe są do uzyskania w siedzibie Urzędu lub pod numerem telefonu 52 3329540.

Dofinansowaniem objęte będą przedsięwzięcia z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodnie z „Projektem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie”. Wniosek o usunięcie odpadów zawierających azbest może składać każdy właściciel lub posiadacz obiektu budowlanego zawierającego azbest, zlokalizowanego na terenie gminy Osie.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Osie o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz na zasadach określonych w warunkach dofinansowania. W przypadku gdy wniosek Gminy Osie nie zostanie zakwalifikowany, zadanie nie będzie realizowane.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez finansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Osie.

Uwaga! Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wyłoniona w drodze procedury zamówienia publicznego przez Gminę Osie.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama