Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "„Przebudowa drogi gminnej nr 030101C Żur – Brzeziny”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa drogi gminnej nr 030101C Żur – Brzeziny”.


Osie, 12.01.2018 r.

Znak sprawy: ROŚBiGK.271.8.2017.ZP


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Przebudowa drogi gminnej nr 030101C Żur – Brzeziny”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

F.H.U „KIC-TRANS” Piotr Różycki

Ul. Broniewskiego 4

86-140 Drzycim

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Wpłynęły oferty, które otrzymały punkty w kryterium I cena i II Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń:

1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie

Cena: 227 676,36 zł brutto (51,31 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 91,31 pkt

2. F.H.U „KIC-TRANS” Piotr Różycki

Ul. Broniewskiego 4

86-140 Drzycim

Cena: 194 687,29 zł brutto (60 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 100 pkt.

4. Wykonawca F.H.U „KIC-TRANS” Piotr Różycki, Ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

7. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał GrabskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama