Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pnn. "Budowa ścieżki rowerowej Osie-Brzeziny-Żur"

Wójt Gminy Osie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Budowa ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny – Żur"

Osie, 12.01.2018 r.

ROŚBiGK.271.7.2017.ZP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Budowa ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny – Żur.


Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych nr 500009671-N-2018 z dnia 12-01-2018 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.4 zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 614950-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. Dworcowa 6, 86150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (url): www.osie.pl, www.bip.osie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny – Żur.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ROŚBiGK.271.7.2017.ZP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa - Drzycim i nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości ogółem 4,261 km. Projektowana szerokość ścieżki 2,60m – 3,30m. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Osie. Początek ścieżki pieszo-rowerowej znajduje się przy drodze powiatowej nr 1213C w miejscowości Osie przy wjeździe do RSP Osie, a koniec przy istniejącej zatoce autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą gminną nr 030118C (do wsi Żur). Początek ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1215C znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1213C na działce o nr ewidencyjnym: 4/1, a koniec na włączeniu do istniejącego chodnika z kostki betonowej w miejscowości Brzeziny. W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: rozbiórka elementów dróg, wycinka kolidujących drzew i krzewów, przebudowa istniejącego przepustu pod drogą powiatową nr 1213C, przestawienie kolidujących słupów telekomunikacyjnych, wykonanie rowów krytych wraz z budową wpustów deszczowych i studni kanalizacyjnych, wykonanie koryta i podbudowy pod nawierzchnię, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni zjazdów, wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego, wykonanie obustronnych poboczy, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie elementów bezpieczeństwa, regulacja istniejących zaworów wodociągowych, studni telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych, wykonanie robót wykończeniowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45233161-5, 45233162-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1623777.32

Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane MARBRUK Marcin Kwiatkowski

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul. Długa 1

Kod pocztowy: 89-606

Miejscowość: Charzykowy

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3 308 017.21

Oferta z najniższą ceną/kosztem 3308017.21

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5295461.19

Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 79405.48

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama