Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:"Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu

Wójt Gminy Osie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu".

Osie, 16.01.2018 r.


ROŚBiGK.271.6.2017.ZP


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu.


Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych nr 500011904-N-2018 z dnia 16-01-2018 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Pilotażowy program modernizacji infrastruktury sportowej - Mały Klub.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 611419-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 500061303-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. Dworcowa 6, 86150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (url): www.osie.pl, www.bip.osie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ROŚBiGK.271.6.2017.ZP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu obejmująca wykonanie nawierzchni boiska sportowego z trawy syntetycznej o wym. 50 x 100 m wraz z strefami bezpieczeństwa o szer. 1 m., wykonanie drenażu odwadniającego z odprowadzeniem do dwóch szczelnych wybieralnych studni, budowę dwóch piłkochwytów, budowę oświetlenia płyty boiska wraz z zewnętrzną instalacją elektryczną, budowę instalacji nagłośnienia, budowę trybun stacjonarnych na 144 miejsca i dwóch wiat dla zawodników oraz budowę ogrodzenia i utwardzenie powierzchni gruntu na działkach o nr ewid. 443 i 130 położonych w miejscowości Osie, w gminie Osie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1564008.37

Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: DBM SERVICES Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul. Grzybowska 12/14, lok. 22

Kod pocztowy: 00-132

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1586314.85

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1586314.85

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1998993.48

Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 39%

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał GrabskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama