Zgłoszenia szkód upraw w wyniku podtopień w 2017 r.

W związku z dużą ilością opadów atmosferycznych w drugiej połowie 2017 r. powodujących nadmierne rozmięknięcia gleby i lokalne podtopienia, a w tym samym niemożność zebrania niektórych plonów i wykonania zabiegów agrotechnicznych oraz zasiewów ozimin, na prośbę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego proszę o zgłoszenie w/w przypadków do Urzędu Gminy Osie w terminie do 31 stycznia 2018 r. do godziny 10:00 w pokoju nr 13 z następującymi danymi:


1. Imię i nazwisko poszkodowanego

2. Adres gospodarstwa

3. Powierzchnia podtopionych gruntów

4. Areał, z którego nie zebrano plonów,

5. Główne uprawy, których zbioru nie dokonano,

6. Szacunkowa wartość nie zebranych plonów

7. Areał, na którym nie wykonano jesiennych zabiegów agrotechnicznych,

8. Areał, na którym nie dokonano zasiewów zbóż ozimych.

Zebrane informacje pozwolą Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu na zobrazowanie i ocenę sytuacji w województwie i jej przedstawienie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dane te będą zarazem podstawą do ewentualnego wystąpienia Wojewody do MRiRW o udzielenie pomocy dla poszkodowanych gospodarstw.

Z uwagi na pilne przesłanie danych proszę zgłoszenia proszę dostarczyć do Urzędu Gminy Osie, z nieprzekraczalnym terminem.

31 stycznia 2018 r. do godziny 10:00 w pokoju nr 13 tel. 52 33 29 540 Osoba do kontaktu: Pani Justyna Kimbar.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama