Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, że w dniu 6 lutego 2018 r. o godz. 15.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad:


OGŁOSZENIE


Uprzejmie informuję, że w dniu 6 lutego 2018 r. o godz. 15.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Osie.


Porządek obrad sesji:


1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4.Zgłaszanie interpelacji przez radnych

5.Informacja Wójta Gminy

6.Informacja sporządzona według stanu na dzień 31.12.2017 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 roku

7.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018-2023,

b) zmieniająca budżet Gminy Osie na 2018 rok,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,

d) wykazu kąpielisk na terenie gminy Osie,

e) określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Osie.

8. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji stałych Rady Gminy Osie za 2017 r.

9. Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osie na 2018 r.

10. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie za 2017 rok

11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i z zakresu zwalczania narkomanii w 2017 roku

12. Wolne wnioski i dyskusja

13. Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Waśkowski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama