Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 030101C Żur - Brzeziny"

Wójt Gminy Osie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 030101C Żur - Brzeziny".


Osie, 31.01.2018 r.

ROŚBiGK.271.8.2017.ZP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

„Przebudowa drogi gminnej nr 030101C Żur – Brzeziny”.


Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 500022778-N-2018

z dnia 31-01-2018 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Tak, numer ogłoszenia: 630712-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. Dworcowa 6, 86150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (url): www.osie.pl, www.bip.osie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej nr 030101C Żur – Brzeziny.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ROŚBiGK.271.8.2017.ZP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 030101C Żur - Brzeziny” na odcinku o długości 0,36 km. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w sołectwie Brzeziny. Początek inwestycji znajduje się w Brzezinach na skrzyżowaniu z drogą powiatową Wałkowiska –Jeżewo, a koniec w ciągu drogi gminnej nr 030101C Żur – Brzeziny. Droga stanowi dojazd do posesji zabudowanych położonych we wsi Brzeziny, a dalej obsługuje ruch lokalny pomiędzy wsiami Brzeziny i Żur. Teren posiada niezbędne sieciowe uzbrojenie techniczne. Klasa drogi „L”, Kategoria ruchu: KR1, Szerokość jezdni 4 mb. Szerokość poboczy 0,5mb. W ramach inwestycji przewiduje się: Roboty pomiarowe; Roboty ziemne i przygotowawcze – 0,36 km; Podbudowę – 1512m2, Jezdnię o nawierzchni bitumicznej – 1440 m2; Zjazdy o nawierzchni bitumicznej - 110 m2; Pobocza – 360m2, Roboty wykończeniowe, w tym oznakowanie pionowe; Inwentaryzację powykonawczą – 0,36 km.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 149388.90

Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U. KIC-TRANS Piotr Różycki

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Broniewskiego 4

Kod pocztowy: 86-140

Miejscowość: Drzycim

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 194 687.29

Oferta z najniższą ceną/kosztem 194687.29

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 227676.36

Waluta: Pl

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama