Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: " Przebudowa drogi gminnej we wsi Pruskie"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa drogi gminnej we wsi PruskieOsie, 31.01.2018 r.

Znak sprawy: ROŚBiGK.271.1.2018.ZP


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Przebudowa drogi gminnej we wsi Pruskie”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz

Ul. Kormoranów 154, 85-432 Bydgoszcz

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Wpłynęły oferty, które otrzymały punkty w kryterium I cena i II Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń :

1.TOMBRUK Tomasz Parszewski

Ul. Opoczyńska 4, 26-425 Odrzywół

Cena : 298 647,69 zł brutto ( 50,12 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 90,12 pkt

2.TIT BRUK Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9

26-420 Nowe Miasto

Cena : 274 912,63 zł brutto (54,45 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 94,45 pkt

3.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c.

Danuta Gliszczyńska, Andrzej Gliszczyński

Ul. Szczecińska 9, 77-300 Człuchów

Cena : 477 777,77 zł brutto (31,33 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 71,33 pkt

4.Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz

Ul. Kormoranów 154, 85-432 Bydgoszcz

Cena : 249 470,67 zł brutto (60 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 100 pkt

5.Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK”

Marcin Kwiatkowski

Ul. Długa 1 , 89-606 Charzykowy

Cena : 312 897,24 zł brutto (47,84 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 87,84 pkt

6.Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD

Michał Podralski

Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Cena : 292 869,89 zł brutto (51,11 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 91,11 pkt

7.Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech

Ul. Poprzeczna 7/9, 86-200 Chełmno

Cena : 287 990,23 zł brutto (51,97 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 91,97 pkt

4. Wykonawca Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz

ul. Kormoranów 154, 85-432 Bydgoszcz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

7. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Wójt Gminy Osie
(-)Michał Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama