Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowa drogi gminnej Osie-Miedzno"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa drogi gminnej Osie-MiedznoOsie, 07.02.2018 r.

Znak sprawy: ROŚBiGK.271.11.2017.ZP


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Przebudowa drogi gminnej Osie – Miedzno”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

F.H.U „KIC-TRANS” Piotr Różycki

Ul. Broniewskiego 4

86-140 Drzycim

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Wpłynęły oferty, które otrzymały punkty w kryterium I cena i II Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń :

1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie

Cena : 3 995 655,79 zł brutto (59,50 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 99,50 pkt

2. F.H.U „KIC-TRANS” Piotr Różycki

Ul. Broniewskiego 4

86-140 Drzycim

Cena : 3 962 316,73 zł brutto (60 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 100 pkt

3. Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK”

Marcin Kwiatkowski

Ul. Długa 1 , 89-606 Charzykowy

Cena : 4 397 201,37 zł brutto (54,07)

Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 94,07 pkt

4. STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Cena : 4 437 211,14 zł brutto (53,58 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 93,58 pkt

5. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.

Ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański

Cena : 3 989 495,90 zł brutto (59,59 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 99,59 pkt

4. Wykonawca F.H.U „KIC-TRANS” Piotr Różycki, Ul. Broniewskiego 4

86-140 Drzycim spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

7. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Wójt Gminy Osie
(-)Michał Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama