Informacja z otwarcia ofert na "Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu"

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu"


Osie, 09.02.2018 r.

Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.2.2018.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu”.

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3 650 000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: od 16 lipca 2018 r. do 31 maja 2019 r.

II) Kryterium :

Kryterium I: cena,

Kryterium II: Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

Oferty złożone w wyznaczonym terminie :

1. TORAKOL Rajmund Zalewski

Koszczały 9, 88-210 Dobre

Cena oferty brutto: 3 873 334,75 zł

Okres rękojmi za wady: 60 miesięcy

2. BELLSPORT Grzegorz Leszczyński

Ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom

Cena oferty brutto: 4 471 804,21 zł

Okres rękojmi za wady: 60 miesięcy.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał GrabskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama