Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wójt Gminy Osie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej Osie - Miedzno".Osie, 20.02.2018 r.

ROŚBiGK.271.11.2017.ZP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Osie – Miedzno.


Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 500037543-N-2018 z dnia 20-02-2018 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 634481-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego : tak

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. Dworcowa 6, 86150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (url): www.osie.pl, www.bip.osie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej Osie – Miedzno.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ROŚBiGK.271.11.2017.ZP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Droga łączącą wsie Osie i Miedzno jest drogą gminą klasy L. (dawna droga powiatowa). Pełni ona funkcje komunikacyjną dla zabudowy mieszkaniowej (w Miedznie i w Osiu ul. Kościuszki) oraz nieruchomości i obiektów rolniczych zlokalizowanych przy drodze. Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi oraz przebudowie i rozbudowie sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji sanitarnej o długości 322m. i wodociągowej o długości 329 m, w obrębie ul. Kościuszki w Osiu wraz z przyłączami wody dł. 158mb/ 26 szt. i przyłączy kanalizacji sanitarnej 136mb./22 szt. W projekcie drogowym przewidziano przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej o szer. 5-6m. na odcinku 3,4 km. oraz budowę zjazdów, przebudowę i budowę chodników z kostki betonowej, budowę ciągu pieszo-rowerowego o powierzchni 4541m2, przebudowę skrzyżowań w Osiu i Miedznie, budowę 7 przejść dla pieszych o szerokości 4 m., budowę dwóch zatok autobusowych z wiatami, roboty przygotowawcze i geodezyjne, oznakowanie pionowe i poziome. Projektowana nawierzchnia drogi - warstwa profilu z AC śr. gr. 4 cm, warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm. nawierzchni chodnika - z kostki brukowej szarej z opaskami koloru czerwonego gr. 8cm. nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego: warstwa profilu z AC 11S gr. 4 cm.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45231300-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/02/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2276519.47

Waluta pl

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U „KIC-TRANS” Piotr Różycki

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul. Broniewskiego 4

Kod pocztowy: 86-140

Miejscowość: Drzycim

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3962316.73

Oferta z najniższą ceną/kosztem 3962316.73

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4437211.14

Waluta: pl

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama