Ogłoszenie o naborze do Klubu Seniora

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu ogłasza nabór uczestników do projektu „Integracja społeczna- przyszłością w Gminie Osie”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko- pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
OGŁOSZENIE O NABORZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu ogłasza nabór uczestników do projektu


„Integracja społeczna- przyszłością w Gminie Osie”.Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko- pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.


Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2018 do 30.09.2019 r.

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla 12 osób niesamodzielnych, w tym starszych i z niepełnosprawnościami poprzez utworzenie Klubu Seniora.


Uczestnikami projektu muszą być osoby zamieszkujące na terenie Gminy Osie, niesamodzielne, w wieku 60+.

Szczególnie zapraszamy osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.


Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia:

- usługi rehabilitacyjne,

- poradnictwo psychologiczne,

- konsultacje prozdrowotne,

- warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, komputerowe,

- zajęcia sportowe i taneczne,

- wyjazdy integracyjno- edukacyjne.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu.

Formularz rekrutacyjny dostępny jest również w Gminnym Ośrodku Kultury, u Sołtysów oraz na stronach internetowych: www.osie.naszops.pl; www.osie.pl.

Stosowny formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, wysłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu, ul. Dworcowa 6, lub przekazać Sołtysowi.


Nabór trwa od 07.03.2018 do 23.03.2018 r. o uczestnictwie w projekcie decydować będą kryteria rekrutacyjne.

Szczegółowych informacji udzielają: Pani Anna Słomska, Pani Róża Gibas tel. 52 32 097 32


Załączniki do POBRANIA>>>>>>>>>>


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama