Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot."Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu”.


Osie, 07.03.2018 r.

Znak sprawy: ROŚBiGK.271.2.2018.ZPINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :


„Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

TORAKOL Rajmund Zalewski

Koszczały 9, 88-210 Dobre

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Wpłynęły oferty, które otrzymały punkty w kryterium I cena i II Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń :

1. TORAKOL Rajmund Zalewski

Koszczały 9, 88-210 Dobre

Cena oferty brutto: 3 873 334,75 zł (60 pkt)

Okres rękojmi za wady: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 100 pkt

2. BELLSPORT Grzegorz Leszczyński

Ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom

Cena oferty brutto: 4 471 804,21 zł (51,97 pkt)

Okres rękojmi za wady: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 91,97 pkt.

4 .Wykonawca TORAKOL Rajmund Zalewski - Koszczały 9, 88-210 Dobre spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

7. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama