Og艂oszenie o udzielniu zam贸wienia na: "Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu"

W贸jt Gminy Osie informuje o udzieleniu zam贸wienia publicznego pn. "Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu".


Osie, 14.03.2018 r.


RO艢BiGK.271.2.2018.ZP


OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Roboty budowlane

鈥濸rzebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu鈥.


Og艂oszenie zamieszczone w Biuletynie zam贸wie艅 publicznych pod nr 500055506-N-2018 z dnia

14-03-2018 r.

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego

Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu: Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej ("Orliki lekkoatletyczne") edycja 2017.

Zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak

Numer og艂oszenia: 508288-N-2018

Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia zosta艂o zamieszczone w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

Post臋powanie zosta艂o przeprowadzone przez centralnego zamawiaj膮cego

tak

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. Dworcowa 6, 86150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, pa艅stwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (url): www.osie.pl, www.bip.osie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO:

Administracja samorz膮dowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego:

Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu.

Numer referencyjny(je偶eli dotyczy):

RO艢BiGK.271.2.2018.ZP

II.2) Rodzaj zam贸wienia:

Roboty budowlane

II.3) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane:

Planowane zadanie inwestycyjne przewiduje przebudow臋 istniej膮cego stadionu sportowego na dzia艂ce o nr ewid. 130 (cz臋艣膰 dzia艂ki), 129/6 i 131 (cz臋艣膰 dzia艂ki) w miejscowo艣ci Osie, gmina Osie. Zadanie inwestycyjne obejmuje budow臋 element贸w zaplecza stadionu: budynek szatniowo 鈥 sanitarny (w sk艂ad kt贸rego wchodzi膰 b臋d膮 dwie szatnie dla zawodnik贸w z w臋z艂ami sanitarnymi), pomieszczenie socjalne z w臋z艂em sanitarnym, toalety m臋skie, damskie i dla os贸b niepe艂nosprawnych (przeznaczone dla widz贸w, kibic贸w), pomieszczenie dla s臋dzi贸w z w臋z艂em sanitarnym) oraz magazyny na sprz臋t sportowy (wyposa偶enie lekkoatletyczne stadionu), pomieszczenie techniczne, a tak偶e budynek gospodarczy pe艂ni膮cy funkcj臋 magazynow膮 (na wielkogabarytowy sprz臋t sportowy i sprz臋t do piel臋gnacji i porz膮dku na obiekcie sportowym). W ramach rob贸t wykonana zostanie nowa nawierzchnia bie偶ni 400 m o nawierzchni poliuretanowej oraz nowa nawierzchnia p艂yty boiska sportowego (pi艂karskiego) z trawy naturalnej. W zakolu bie偶ni usytuowane zostan膮 elementy sportowe takie jak: rzutnia do pchni臋cia kul膮, skocznia do skoku w dal i tr贸jskoku oraz skocznia do skoku wzwy偶. P艂yta boiska oraz powierzchnia bie偶ni wraz z elementami sportowymi odwadniana b臋dzie za pomoc膮 uk艂adu dren贸w zbieraj膮cych i uk艂adu odprowadzaj膮cego do trzech szczelnych wybieralnych studni. Boisko sportowe (pi艂karskie) wyposa偶one zostanie w dwie bramki oraz pi艂kochwyty, a tak偶e w system automatycznego nawadniania murawy oraz inne elementy typu: wiaty dla zawodnik贸w, maszty flagowe i tablic臋 wynik贸w. W ramach rob贸t przewiduje si臋 remont istniej膮cych trybun do 440 miejsc. Teren stadionu zostanie ogrodzony za pomoc膮 element贸w panelowych o wysoko艣ci 1,5 m na prefabrykowanej podmur贸wce. Wjazd na teren stadionu poprzez istniej膮ce i projektowany zjazd. Uk艂ad komunikacji pieszej b臋dzie wykonany poprzez zastosowanie nawierzchni utwardzonych na podbudowie w postaci kostki betonowej oraz w postaci p艂yt a偶urowych betonowych. Miejsca postojowe dla samochod贸w zaprojektowano wzd艂u偶 drogi publicznej, a miejsca postojowe dla rowerzyst贸w zaprojektowano na terenie stadionu. W ramach zadania zostanie przebudowana infrastruktura techniczna obejmuj膮ca: przy艂膮cze i instalacj臋 zewn臋trzn膮 wodoci膮gow膮 i hydrantow膮, przy艂膮cze i instalacj臋 kanalizacji sanitarnej oraz instalacj臋 zewn臋trzn膮 energetyczn膮, o艣wietleniow膮 i nag艂o艣nieniow膮.

II.4) Informacja o cz臋艣ciach zam贸wienia:

Zam贸wienie by艂o podzielone na cz臋艣ci:

nie

II.5) G艂贸wny Kod CPV: 45212200-8

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 37400000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Og艂oszenie dotyczy zako艅czenia dynamicznego systemu zakup贸w

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 14/03/2018

IV.2) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia

Warto艣膰 bez VAT 2570027.29

Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawc贸w z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawc贸w z pa艅stw nieb臋d膮cych cz艂onkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drog膮 elektroniczn膮: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA

Zam贸wienie zosta艂o udzielone wykonawcom wsp贸lnie ubiegaj膮cym si臋 o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: TORAKOL Rajmund Zalewski

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Koszcza艂y 9

Kod pocztowy: 88-210

Miejscowo艣膰: Dobre

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest ma艂ym/艣rednim przedsi臋biorc膮:

tak

Wykonawca pochodzi z innego pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego pa艅stwa nie b臋d膮cego cz艂onkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO艢CI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto艣膰 umowy 3 873 334.75 z艂

Oferta z najni偶sz膮 cen膮/kosztem 3873334.75

Oferta z najwy偶sz膮 cen膮/kosztem 4471804.21

Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz臋艣ci zam贸wienia podwykonawcy/podwykonawcom : nie

Warto艣膰 lub procentowa cz臋艣膰 zam贸wienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAM脫WIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OG艁OSZENIA, ZAM脫WIENIA Z WOLNEJ R臉KI ALBO ZAPYTANIA O CEN臉

IV.9.1) Podstawa prawna

Post臋powanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Nale偶y poda膰 uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja艣ni膰, dlaczego udzielenie zam贸wienia jest zgodne z przepisami.


W贸jt Gminy Osie
(-) Micha艂 Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama