Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji za 2017 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2017 Gmina Osie osiągnęła:

  • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 44,81 %
  • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku
    innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
    i rozbiórkowych - 70,79 %
  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - 0,00 %
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama