Informacja z otwarcia ofert na:"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komun

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"


Osie, 25.04.2018 r.


Gmina Osie
Ul. Dworcowa 6
86-150 Osie


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.3.2018.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 274 000,00 zł brutto na okres 02.07. – 31.12.2018 r.

Termin wykonania zamówienia: od 2 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

II) Kryterium :

Kryterium I : cena,

Kryterium II : Zintegrowany system bieżącego rozliczania realizacji usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (tablet u kierowcy, który odnotowuje odbiór odpadów w danej lokalizacji z możliwością dodawania notatek oraz dokumentacji fotograficznej), pozwalający na identyfikację daty, i godziny realizacji usługi z możliwością podglądu przez Zamawiającego powyższego systemu (Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą na wezwanie Zamawiającego zaprezentuje dostęp do takiego systemu)


Oferta złożona w wyznaczonym terminie :

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ul. Ciepła 4

86-100 Świecie

Cena : 57 863,00 zł brutto / miesięcznie

Zintegrowany system bieżącego rozliczania realizacji usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (tablet u kierowcy, który odnotowuje odbiór odpadów w danej lokalizacji z możliwością dodawania notatek oraz dokumentacji fotograficznej), pozwalający na identyfikację daty, i godziny realizacji usługi z możliwością podglądu przez Zamawiającego powyższego systemu (Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą na wezwanie Zamawiającego zaprezentuje dostęp do takiego systemu) – Wykonawca posiada.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama