Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, że w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 15:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad:Uprzejmie informuję, że w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Osie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja Wójta Gminy Osie

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2017 r.

7. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2017 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi

Gminy z tego tytułu:

1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok

2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie

3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium

4) dyskusja

5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2017 rok

6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2018 rok,

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022,

c) przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Lepszy start” – Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci o numerze RPKP.10.03.02-04—0024/17,

d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

e) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023

f) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i udzielenia bonifikaty.

9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Osie.

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu.

11. Wolne wnioski i dyskusja.

12. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
Roman WaśkowskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama