Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Przewodnicz膮cy Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, 偶e w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 15:30 w sali widowiskowej Gminnego O艣rodka Kultury w Osiu odb臋dzie si臋 XXIX Sesja Rady Gminy Osie.

Poni偶ej pe艂na tre艣膰 og艂oszenia wraz z porz膮dkiem obrad:Uprzejmie informuj臋, 偶e w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego O艣rodka Kultury w Osiu odb臋dzie si臋 XXIX Sesja Rady Gminy Osie.

Porz膮dek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyj臋cie protoko艂u z ostatniej sesji

4. Zg艂aszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja W贸jta Gminy Osie

6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego

Zak艂adu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2017 r.

7. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci finansowej Gminy za 2017 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium W贸jtowi

Gminy z tego tytu艂u:

1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przed艂o偶onym przez W贸jta Gminy Osie sprawozdaniu z wykonania bud偶etu za 2017 rok

2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Osie

3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium

4) dyskusja

5) podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Gminy Osie za 2017 rok

6) podj臋cie uchwa艂y w sprawie absolutorium dla W贸jta Gminy z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2017 rok

8. Podj臋cie uchwa艂 w sprawach:

a) dokonania zmian w bud偶ecie gminy Osie na 2018 rok,

b) zmieniaj膮ca Wieloletni膮 Prognoz臋 Finansow膮 Gminy Osie na lata 2017-2022,

c) przyj臋cia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. 鈥濴epszy start鈥 鈥 Szko艂a miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci o numerze RPKP.10.03.02-04鈥0024/17,

d) wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej op艂aty,

e) przyj臋cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023

f) wyra偶enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i udzielenia bonifikaty.

9. Przedstawienie oceny zasob贸w pomocy spo艂ecznej za rok 2017 dla Gminy Osie.

10. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Osiu.

11. Wolne wnioski i dyskusja.

12. Zako艅czenie obrad.


Przewodnicz膮cy Rady Gminy
Roman Wa艣kowskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama