Ogłoszenie o chemicznym zwalczaniu owadów leśnych

Nadleśnictwo Osie informuje o planowanym prowadzeniu zabiegów ograniczających nadmierną liczebność szkodliwych owadów (brudnica mniszka) zabiegiem samolotowym w terminie od 25 maja do 10 czerwca 2018 r. na terenie Gminy Osie i Gminy Warlubie w Leśnictwach: Orli Dwór, Nowa Huta i Płochocin. Zabieg będzie przeprowadzany przy użyciu biologicznego środka FORAY 76B o działaniu pokarmowym, na bazie bakterii Bacillus thuringiensis. Granice pól zabiegowych zostaną oznakowane ogłoszeniami w terenie. Planowany do zastosowania środek nie jest niebezpieczny dla innych ogranizmów niż zwalczane gąsienice i nie ma okresu karencji na przebywanie oraz zbiór płodów runa leśnego po wykonaniu zabiegu.


Lasy będą opryskiwane chemicznym środkiem ochrony roślin FORAY 76B, przy użyciu samolotów.

Chemiczne zwalczanie szkodliwych owadów leśnych dokonywane będzie na niżej wymienionych terenach:

Nadleśnictwo:Gmina:Leśnictwo:
OsieWarlubieNowa Huta i Orli Dwór
OsieWarlubiePłochocin
OsieOsie
Orli Dwór

W związku z powyższym dla zabezpieczenia zdrowia ludzi, zwierząt domowych oraz pszczół wzywa się do przestrzegania następujących przepisów ochronnych:

1. Osobom nie zatrudnionym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe wstęp na tereny leśne objęte zabiegiem zwalczania jest wzbroniony w okresie 25.05-10.06.2018 r.

2. Osoby zamieszkałe na terenach leśnych objętych zabiegiem chemicznego zwalczania oraz zwierzęta gospodarskie powinny w czasie wykonywania zabiegu chemicznego znajdować się w pomieszczeniach zamkniętych.

3. Wypas bydła, zbiór trawy, jagód i grzybów w lesie objętym zabiegiem chemicznym w terminie wskazanym w ogłoszeniu jest wzbroniony.

4. Pszczoły należy wywieźć z lasu i stref zagrożenia w uzgodnionym przez nadleśnictwo czasie.

5. Dzień rozpoczęcia zabiegów chemicznych oraz odwołania powyższych przepisów ochronnych zostanie podany do wiadomości mieszkańców miejscowym zwyczajem.


O ewentualnych szkodach należy zawiadomić Nadleśnictwo Osie w przeciągu 24 godzin.

Podstawa prawna: art. 26 ust.3 pkt 3 ustawy o lasach (Dz.U. nr 101 poz.444 z późn. zm.)


Więcej informacji, w tym mapa zabiegów i karta charakterystyki środka chemicznego znajduje się na stronie internetowej Nadleśnictwa Osie >>>Reklama
Reklama
Reklama
Reklama