Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Osie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

Znak sprawy: ROŚBiGK.271.3.2018.ZP Osie, 29.05.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

 „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ul. Ciepła 4 , 86-100 Świecie

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Wpłynęła jedna oferta, która otrzymała punkty w kryterium : I cena i II Zintegrowany system bieżącego rozliczania realizacji usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (tablet u kierowcy, który odnotowuje odbiór odpadów w danej lokalizacji z możliwością dodawania notatek oraz dokumentacji fotograficznej), pozwalający na identyfikację daty, i godziny realizacji usługi z możliwością podglądu przez Zamawiającego powyższego systemu.

Oferta złożona w wyznaczonym terminie :

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ul. Ciepła 4

86-100 Świecie

Cena : 57 863,00 zł brutto / miesięcznie

Wykonawca posiada zintegrowany system bieżącego rozliczania realizacji usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

4. Wykonawca Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

7. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Wójt Gminy Osie

Michał Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama