Urząd Skarbowy zaprasza na spotkanie w dniu 12 czerwca

Urząd Skarbowy w Świeciu zaprasza przedsiębiorców na spotkanie związane ze zmianami dla przedsiębiorców,  które weszły w życie z dniem 30 kwietnia br., a wprowadzone zostały Konstytucją Biznesu. W spotkaniu udział wezmą pracownicy urzędu skarbowego oraz gościnnie - pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego przy ul. 10 lutego 16 w Świeciu.

KONSTYTUCJA BIZNESU

to pakiet pięciu ustaw, które jasno i zwięźle określają fundamenty ustroju gospodarczego Polski w duchu wolności gospodarczej. Obejmuje podstawowe zasady prowadzenia biznesu i przysługujące przedsiębiorcom gwarancje. Większość zmian wynikających z Konstytucji Biznesu weszło w życie 30 kwietnia 2018 roku.

W skład pakietu „Konstytucji Biznesu” wchodzą:

• ustawa Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646)

• ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647)

• ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 648)

• ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649)

• ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650)


PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW

Jest to najważniejszy z zapisów Konstytucji Biznesu. Akt ten zastąpił znowelizowaną ponad 90 razy Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. Prawo przedsiębiorców wprowadziło kanon podstawowych zasad dających gwarancje przedsiębiorcom w relacjach z władzą publiczną. Jako akt centralny, wpływać będzie na sposób stanowienia, interpretacji i stosowania wszystkich przepisów dotyczących działalności gospodarczej, a także wprowadza sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości rozwiązania (np. ulgę na start).

Do najważniejszych zapisów ustawy należy:

• ustanowienie katalogu praw i obowiązków dla przedsiębiorców , stanowiących wytyczne dla organów administracji i określających granice ich ingerencji w wolność działalności gospodarczej;

• zmiana w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami a administracją – uczynienie ich bardziej przyjaznymi, partnerskimi, poprzez wprowadzenia np. zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, przyjaznej interpretacji przepisów czy też zasady „co nie jest prawem zabronione jest dozwolone”;

• wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej;

• wprowadzenie tzw. ulgi na start;

• wydawanie przez organy administracji objaśnień do skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej, dotyczących praktycznego ich zastosowania.


CEIDG I PUNKT INFORMACJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Wśród najważniejszych zmian w CEIDG znalazły się:

• umożliwienie udostępniania w CEIDG rejestru pełnomocnictw i prokury;

• wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności gospodarczej po upływie okresu zawieszenia;

• zniesienie limitu czasowego dla zawieszenia działalności wynoszącego 24 miesiące i wprowadzenie możliwości jej zawieszenia na czas nieoznaczony.


Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP) wyjaśni, w jaki sposób załatwić poszczególne sprawy urzędowe, umożliwi uiszczenie opłat urzędowych, uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub składkach, przypomni przedsiębiorcom o zbliżających się terminach czy poinformuje o ważniejszych zmianach w prawie. Do PIP będą mogli zwrócić się wszyscy przedsiębiorcy, nawet w najdrobniejszych sprawach.


RZECZNIK MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży i ochrona praw przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP. W zakresie jego kompetencji znajdą się m. in.:

• opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców;

• występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, a także do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej;

• wspieranie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji;

• występowanie do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów;

• zwracanie się o wszczynanie postępowań administracyjnych i przystępowanie do nich wnoszenie skarg do sądów administracyjnych;

• współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi;

• zwracanie się do odpowiednich organów, organizacji i instytucji z wnioskami o podjęcie odpowiednich działań mogących wpływać pozytywnie na prawa i interesy przedsiębiorców


PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KONSTYTUCJĘ BIZNESU

Celem ich jest przede wszystkim zapewnienie właściwego wdrożenia do polskiego systemu prawnego rozwiązań przewidzianych w pozostałych ustawach z pakietu Konstytucji Biznesu. Wprowadzają nowe uproszczenia dla przedsiębiorców, w tym możliwość ustanawiania prokury przez osobę fizyczną, a także możliwość załatwiania spraw przy użyciu nowoczesnych środków komunikacji i dokonania oceny jakości obsługi świadczonej przez urząd.


ZASADY UCZESTNICTWA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH W OBROCIE GOSPODARCZYM NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Do tej pory regulacje tej tematyki były rozrzucone w trzech różnych ustawach i niespójne, obecnie inwestorzy zagraniczni otrzymali jeden przejrzysty, spójny akt prawny im dedykowany.Reklama
Reklama
Reklama
Reklama