Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lipca 2018 r.


alt

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 t.j.), w związku z uchwałą Rady Gminy Osie Nr XXIX/221/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, z uwagi na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, Wójt Gminy Osie informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będą wynosić:

13,00 zł miesięcznie za osobę – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

26,00 zł miesięcznie za osobę – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbieranie w sposób zmieszany.

Do mieszkańców zostaną wysłane zawiadomienia o obowiązującej od 01.07.2018 r. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji!
Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów segregowane/niesegregowane lub zmiany innych danych w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności, tj. za I, II i III kwartał do 10-go dnia miesiąca za dany kwartał za IV kwartał do 31 grudnia na indywidualny numer konta bankowego.

Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującej okres od 1 lipca 2018 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama