Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowóz dzieci na trasie Osie – Brzeziny – Nowy Jaszcz – Jaszcz – Brzeziny – Wałkowiska – Grabowa Buchta – Żur – Osie

Wójt Gminy Osie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Brzezinach oraz Zespołu Szkół w Osiu w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na trasie Osie – Brzeziny – Nowy Jaszcz – Jaszcz – Brzeziny – Wałkowiska – Grabowa Buchta – Żur – Osie”.


Osie, 19.07.2018 r.

Znak sprawy: ROŚBiGK.271.4.2018.ZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Brzezinach oraz Zespołu Szkół w Osiu w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na trasie Osie – Brzeziny – Nowy Jaszcz – Jaszcz – Brzeziny – Wałkowiska – Grabowa Buchta – Żur – Osie”


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Transport Osobowo-Ciężarowy DARBUS

Dariusz Bocian

Brzeziny 37, 86-150 Osie

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Wpłynęły oferty, które otrzymały punkty w kryterium :

1. ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 8-24, 87-100 Toruń

Cena: 5,96 zł / 1km brutto (32,31 pkt)

Termin płatności faktury: 30 dni (40 pkt)

Razem: 72,31 pkt

2.Transport Osobowo-Ciężarowy DARBUS

Dariusz Bocian

Brzeziny 37, 86-150 Osie

Cena: 3,21 zł / 1km brutto (60 pkt)

Termin płatności faktury: 30 dni (40 pkt)

Razem: 100 pkt.

4.Wykonawca Transport Osobowo-Ciężarowy DARBUS Dariusz Bocian spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5.Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6.Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

7.Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Wójt Gminy Osie
(-)Michał Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama