Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Drodzy Rodzice! Wójt Gminy Osie informuje, o możliwości skorzystania z następujących pomocy uczniom w roku szkolnym 2018/2019. Informacje szczegółowe i druk do pobrania znajdują się w dalszej treści.


STYPENDIUM SZKOLNE

Termin składania wniosków - do 15 września 2018 r.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

- uczniowie szkół podstawowych,

-uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;

-wychowankowie publicznych i niepubl. ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu kończenia realizacji obowiązku nauki.

O stypendium szkolne ubiegać się mogą uczniowie mieszkający na terenie Gminy Osie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Kwota dochodu netto uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 514 zł netto na osobę w rodzinie.

UWAGA: Od dnia 01.10.2018r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).

Wniosek składa się jeden raz w roku. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem i przedstawić rachunki potwierdzające celowość wydatków.

Stypendium nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych

- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Osie


ZASIŁEK SZKOLNY

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego takiego jak: pożar, powódź, wypadek, ciężka choroba, kradzież mienia i inne. Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

WNIOSEK o stypendium szkolne/zasiłek szkolny

Pobierz >>>


Informacje na temat pomocy uczniom można uzyskać w Urzędzie Gminy Osie, pok. 5 / 9

(tel. 52 33 29 540).


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama