Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska"

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska”

Osie dn. 06.09.2018 r.Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

Osie, 06.09.2018 r.


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.5.2018.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska”.

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 400 000,00 zł brutto w roku budżetowym 2018

Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2018 r.

II) Kryterium :

Kryterium I : cena

Kryterium II : okres rękojmi za wady  wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

Oferty złożone w wyznaczonym terminie :

1. Firma Handlowo Usługowa „KIC-TRANS”

Piotr Różycki , ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim

Cena : 542 634,92 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy

2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie

Cena : 641 245,84 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama