Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019r.

Wójt Gminy Osie informuje mieszkańców o możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu Gminy Osie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2019. Pomoc udzielana jest w formie dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osie nr XX/141/13 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia wynosi 3 000,00 zł. Dofinansowanie może zostać udzielone na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. Szczegółowych informacji na temat dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 13, lub telefonicznie tel. 52 33 29 540. Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 30 września 2018 r. Druk wniosku jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Sprawy do załatwienia>>>


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama