Uwaga - protokoły z szacowania skutków suszy

OsieMichał Grabski - Wójt Gminy Osie zawiadamia rolników z terenu naszej gminy, że w dniu dzisiejszym Wojewoda Kujawsko-Pomorski przykazał do Urzędu Gminy Osie protokoły z szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy. Protokoły są do odebrania  w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 13 w godz. od 7.15 do 15.15. Zgodnie z informacją ARiMR producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą w dniach od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy. Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny od 14 września na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr gov.pl, w zakładce Susza - pomoc klęskowa.


Stawka pomocy dla poszkodowanego rolnika wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc rolnik musi dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

Pomoc otrzymają także rolnicy, w których gospodarstwach tegoroczna susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. Dla tych rolników termin składania wniosków oraz stawka pomocy zostaną ogłoszone po zakończeniu szacowania szkód w ich gospodarstwach przez komisje powołane przez wojewodów.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama