Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wójt Gminy Osie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska"


Osie, 18.09.2018 r.


ROŚBiGK.271.5.2018.ZP


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaDotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ROŚBiGK.271.5.2018.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska”.

Gmina Osie, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1579 z późn. zm. ).

Uzasadnienie faktyczne: W ww. postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 06.09.2018 r. do godz. 10:00 zostały złożone 2 oferty.

Kwota oferty z najniższą ceną wynosi 542 634,92 zł brutto, Zamawiający zabezpieczył w budżecie gminy na 2018 r. kwotę brutto: 400 000,00 zł.

Kwota oferty z najniższą ceną znacznie przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Po analizie możliwości finansowych zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama