Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, że w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Osie. Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad:


Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Osie uprzejmie informuję, że w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Osie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja Wójta Gminy

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

b) uchwalenia Statutu gminy Osie

c) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2019 rok

d) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 192/4, 192/7, 197/1 położonej w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie

7. Przedłożenie sprawozdań przewodniczących komisji z działalności komisji stałych Rady Gminy Osie za 2018 r.

8. Wolne wnioski i dyskusja

9. Zakończenie obrad sesji


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama