GZK poszukuje pracownika - brygadzisty

GZK OsieGminny Zakład Komunalny w Osiu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: brygadzista (majster) oczyszczalni ścieków. Termin składania wniosków aplikacyjnych upływa z dniem 17 grudnia 2018 r. Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.


Osie, dnia 15.11.2018r.


Ogłoszenie

Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu

o naborze na wolne stanowisko pracy:

brygadzista (majster) oczyszczalni ścieków


Wymiar etatu: pełen etat, praca zmianowa w ruchu ciągłym.

Główne obowiązki:

Nadzór nad procesem technologicznym oczyszczalni ścieków. Kierowanie pracownikami oczyszczalni. Prowadzenie prac konserwacyjnych urządzeń oczyszczalni ścieków i sieci wodno-kanalizacyjnej, usuwanie usterek, montaż urządzeń pracujących w oczyszczalni oraz przepompowniach ścieków, sprawdzanie skuteczności oczyszczania, konserwacja urządzeń sterowniczych oczyszczalni ścieków.

Wymagania obowiązkowe:

a. Obywatelstwo: polskie;

b. Wykształcenie: średnie;

c. Minimum trzy letnie doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku pracy;

d. Pożądany profil (specjalność): chemiczne, hydrauliczna, ochrona środowiska lub pokrewne;

e. Posiadanie prawo jazdy (kat. B);

f. Podstawowa znajomość obsługi komputera;

g. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,;

h. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

i. Niekaralność za przestępstwa umyślne;

j. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, rzetelność, umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

a. Podanie o pracę – list motywacyjny;

b. Życiorys-curriculum vitae;

c. Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe;

d. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe;

e. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018r., poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), a także ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2018r., poz. 1260.)”

f. Oświadczenie o niekaralności.

g. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 17 grudnia 2018 roku


Uwagi:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Gminnego Zakładu Komunalnego – Osie ul. Dworcowa 6 (pok. nr 16,17 w godz. 730-1500), przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko brygadzista” na adres: Gminny Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie lub przesyłać elektronicznie (plik pdf) na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zakładu Komunalnego po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania dokumentów nastąpi ich weryfikacja pod względem formalnym i wstępna ocena. Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu (www.gzkosie.pl).

  

Kierownik

Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski


Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Osiu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ), zwanego - RODO, i n f o r m u j e m y :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Osiu : ; tel: 52 33 29 896, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu:

- wykonania umów, której jest Pan/Pani stroną,

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

- prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

- uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowić inaczej);

- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama