Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się II Sesja Rady Gminy Osie.
Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad:


Przewodniczący Rady Gminy Osie uprzejmie informuję, że w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się II Sesja Rady Gminy Osie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja Wójta Gminy

6. Uchwalenie budżetu Gminy Osie na 2019 rok

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) przedstawienie opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019,

c) głosowanie nad projektem uchwały.

7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2019 – 2023.

8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2018 rok,

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018-2023,

c) udzielenia dotacji dla jednostki OSP Osie na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej

d) udzielenia dotacji dla jednostki OSP Brzeziny na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej

e) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

f) powołania komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie

g) powołania komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osie

h) powołania stałych komisji Rady Gminy Osie, ustalenia zakresu jej działania i składów osobowych

i) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

j) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,

k) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

10. Wolne wnioski i dyskusja

11. Zakończenie obrad sesji


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Waśkowski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama