Informacja z otwarcia ofert na zadanie:"Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II"

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II”.


Osie, 08.01.2019 r.

Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.7.2018.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II”.

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 000 000,00 zł brutto w roku budżetowym 2019

Termin wykonania zamówienia: do 15 sierpnia 2019 r.

II) Kryterium :

Kryterium I : cena

Kryterium II : okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń


Oferty złożone w wyznaczonym terminie :

1.PPUH „MEL-KAN” Sp. z o.o.

Ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz

Kryterium I : Cena oferty brutto : 994 689,63 zł

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

2. Przedsiębiorstwo Budowlane WODKAN Sp. z o.o.

Ul. Gieryna 2/7, 85-795 Bydgoszcz

Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 287 810,00 zł

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

3. Rollstick Toruń Sp. z o.o.

Ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń

Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 105 238,87 zł

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

4. Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych

I Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o.

Ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice

Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 057 792,16 zł

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

5. WIMAR Sp. z o.o.

Ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo

Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 168 425,04 zł

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

6. P.W. Art.-Bud Robert Smoliński

Ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 89-200 Rynarzewo

Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 570 000,01 zł

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

7. Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O.

Dariusz Bartczak

Ul. Sienkiewicza 1, 88-220 Osięciny

Kryterium I : Cena oferty brutto : 899 440,00 zł

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama