Konkurs ofert na realizacj臋 zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2019 r.

W贸jt Gminy Osie og艂asza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zada艅 publicznych przez organizacje i podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2019 r.


W脫JT GMINY OSIE

86-150 OSIE

ul. DWORCOWA 6


Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450, 650, 723 i 1365), uchwa艂a Nr XXXIII/241/18 Rady Gminy Osie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2019 rok.

og艂asza otwarty konkurs ofert

na wsparcie wykonywania zada艅 publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2019 r.

I. Rodzaj zadania

Realizacja zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie


II. Wysoko艣ci 艣rodk贸w publicznych przeznaczonych na realizacj臋 tego zadania w 2019 r.

94.950 z艂 dziewi臋膰dziesi膮t tysi臋cy osiemset z艂otych

III. Zasady przyznawania dotacji

1.W otwartym konkursie ofert mog膮 uczestniczy膰 kluby i organizacje sportowe niedzia艂aj膮ce w celu osi膮gni臋cia zysku, maj膮ce siedzib臋 na terenie gminy Osie.

2. W ramach udzielanych dotacji finansowane mog膮 by膰 wydatki na:

1) realizacj臋 program贸w szkolenia sportowego,

2) zakup sprz臋tu sportowego,

3) pokrycie koszt贸w organizowania zawod贸w sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie koszt贸w korzystania z obiekt贸w sportowych dla cel贸w szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendi贸w sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

3. Ostatecznego rozstrzygni臋cia konkursu, w tym ustalenia wysoko艣ci przyznanej dotacji dokonuje W贸jt Gminy.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno by膰 realizowane w terminie: od dnia pisania umowy do ko艅ca 2019 roku.

2. Organizacje lub podmioty przyjmuj膮c zlecenie realizacji zadania publicznego, zobowi膮zuj膮 si臋 do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach okre艣lonych

w umowie, sporz膮dzonej z uwzgl臋dnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepis贸w ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, a W贸jt Gminy Osie zobowi膮zuje si臋 do przekazania na realizacj臋 zadania dotacji.

V. Termin sk艂adania ofert

1. Oferty nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 10 Urz臋du Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie lub za po艣rednictwem poczty do 30 stycznia 2019 roku do godz. 12:00 (za dat臋 z艂o偶enia dokument贸w uwa偶a si臋 dat臋 wp艂ywu do tut. Urz臋du Gminy) w zamkni臋tych kopertach opatrzonych opisem:

鈥濳onkurs na realizacj臋 zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2019 r.鈥

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Publiczne otwarcie ofert, ich wst臋pna ocena pod wzgl臋dem formalnym i merytorycznym dokonane zostan膮 przez komisj臋 konkursow膮 w dniu 30 stycznia 2019 roku o godz. 13:00 w Urz臋dzie Gminy Osie.

Przy otwarciu ofert mog膮 by膰 obecne wszystkie podmioty ubiegaj膮ce si臋 o dotacj臋.

2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa :

1) ocenia mo偶liwo艣膰 realizacji zadania publicznego przez organizacj臋 pozarz膮dow膮 lub podmioty

2) ocenia przedstawion膮 kalkulacj臋 koszt贸w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocenia proponowan膮 jako艣膰 wykonania zadania i kwalifikacje os贸b, przy udziale kt贸rych organizacja pozarz膮dowa lub podmioty b臋d膮 realizowa膰 zadanie publiczne;

4) uwzgl臋dnia planowany przez organizacj臋 pozarz膮dow膮 lub podmioty udzia艂 艣rodk贸w finansowych w艂asnych lub 艣rodk贸w pochodz膮cych z innych 藕r贸de艂 na realizacj臋 zadania publicznego;

5) uwzgl臋dnia planowany przez organizacj臋 pozarz膮dow膮 lub podmioty wk艂ad rzeczowy, osobowy, w tym 艣wiadczenia wolontariuszy i prac臋 spo艂eczn膮 cz艂onk贸w;

6) uwzgl臋dnia analiz臋 i ocen臋 realizacji zleconych zada艅 publicznych w przypadku organizacji pozarz膮dowej lub podmiot贸w, kt贸re w latach poprzednich realizowa艂y zlecone zadania publiczne, bior膮c pod uwag臋 rzetelno艣膰 i terminowo艣膰 oraz spos贸b rozliczenia otrzymanych na ten cel 艣rodk贸w.

3. Oferta powinna zawiera膰 w szczeg贸lno艣ci:

1) szczeg贸艂owy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3) kalkulacj臋 przewidywanych koszt贸w realizacji zadania publicznego;

4) informacj臋 o wcze艣niejszej dzia艂alno艣ci organizacji pozarz膮dowej lub podmiot贸w sk艂adaj膮cych ofert臋 w zakresie, kt贸rego dotyczy zadanie publiczne;

5) informacj臋 o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaj膮cych wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysoko艣ci 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 danego zadania pochodz膮cych z innych 藕r贸de艂;

6) deklaracj臋 o zamiarze odp艂atnego lub nieodp艂atnego wykonania zadania publicznego.

4. Ostateczne rozstrzygni臋cie konkursu nast膮pi nie p贸藕niej, ni偶 w ci膮gu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostan膮 og艂oszone niezw艂ocznie po wyborze oferty :

1) w Biuletynie Informacji Publicznej 鈥 www.bip.osie.pl ;

2) w siedzibie Urz臋du Gminy Osie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie og艂osze艅;

3) na stronie internetowej www.osie.pl

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku og艂oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwi膮zanych z nimi kosztami, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem wysoko艣ci dotacji przekazanych organizacjom pozarz膮dowym i podmiotom, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3.

W roku 2018 przeznaczono na ten cel 90.800 z艂.

VIII. Postanowienia ko艅cowe

W贸jt Gminy uniewa偶ni otwarty konkurs ofert, je偶eli:

1) nie zostanie z艂o偶ona 偶adna oferta;

2) 偶adna ze z艂o偶onych ofert nie b臋dzie spe艂nia艂a wymog贸w zawartych w og艂oszeniu,

Osie, dnia 08.01.2019 r.

Wz贸r oferty realizacji zadania publicznego>>>>>>>


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama