Wnioski na utylizację azbestu w 2019 r.

Osie azbestWójt Gminy Osie ogłasza nabór wniosków w ramach „Projektu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie” o dofinansowanie w zakresie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2019 r. Dofinansowanie udzielane jest na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Uwaga! Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wyłoniona w drodze procedury zamówienia publicznego przez Gminę Osie.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej tj. poprzez finansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Osie.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100% jego kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej jak 1000,00 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 5 000,00 zł.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Wnioski należy składać na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 13 lub na stronie internetowej www.osie.pl w terminie do 28 luty 2019 r

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Osie o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W przypadku gdy wniosek gminy o dofinansowanie nie zostanie zakwalifikowany, zadanie może nie być realizowane.

Dodatkowe informacje na temat zadania można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Osie, pok. 13 lub pod numerem telefonu 52 3329540.

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski


  1. Wniosek do pobrania >>>
  2. Informacja o wyrobach >>>
  3. Ocena stanu >>>


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama