Uwaga! Producenci Rolni posiadający bydło !!!

W związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnicy posiadający bydło mają możliwość zwiększenia limitu zwrotu podatku akcyzowego na rok 2019.


Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego w terminie 1 luty do 28 luty 2019 r. producent rolny posiadający bydło, który chce zwiększyć limit zwrotu podatku akcyzowego, ma obowiązek załączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do siedziby stada w roku 2018.

Limit ustala się jako sumę:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przypominam , że faktury składane do wniosku o zwrot podatku akcyzowego w terminie

od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. stanowiące dowód zakupu oleju napędowego

składamy za okres od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama