Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Osie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska”.

Osie, 17.01.2019 r.

Znak sprawy: ROŚBiGK.271.5.2018.ZP


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska”.


  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Handlowo Usługowa „KIC-TRANS”

Piotr Różycki , ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim

  1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  2. Wpłynęły oferty, które otrzymały punkty w kryterium :

1. Firma Handlowo Usługowa „KIC-TRANS”

Piotr Różycki , ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim

Cena : 484 620,00 zł brutto (60 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem : 100 pkt


2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie

Cena : 719 891,48 zł brutto (40,39 pkt)

Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 80,39 pkt.


4.Wykonawca Firma Handlowo Usługowa „KIC-TRANS” Piotr Różycki, ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5.Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6.Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

7.Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama