Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2019 r.

Wójt Gminy Osie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2019 r.


WÓJT GMINY OSIE

86-150 OSIE

UL. DWORCOWA 6


Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450, 650, 723 i 1365), uchwała Nr XXXIII/241/18 Rady Gminy Osie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2019 rok.

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze:

Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie

I. Rodzaj zadania objętego konkursem

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy Osie

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2019 r.

22. 000 zł. słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych

III. Zasady przyznawania dotacji

Powierzanie wykonywania w/w zadań lub wspieranie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/241/18 Rady Gminy Osie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na rok 2019.


O środki mogą ubiegać się stowarzyszenia i organizacje realizujące w/w zakres zadań.


IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do końca 2019 roku.

2. Organizacje lub podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego, zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Wójt Gminy Osie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji.


V. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie lub za pośrednictwem poczty do 12 lutego 2019 roku do godz. 12:00 w zamkniętych kopertach opatrzonych opisem:


Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2019 r.”

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do tut. Urzędu Gminy.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert realizacji zadań według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300)

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Publiczne otwarcie ofert, ich wstępna ocena pod względem formalnym i merytorycznym dokonane zostaną przez Komisję Konkursową w dniu 12 lutego 2019 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Osie .

Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa :

1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty będą realizować zadanie publiczne;

4) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów , które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.


3. Oferta powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.


4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty :

1) w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.osie.pl ;

2) w siedzibie Urzędu Gminy Osie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Osie - www.osie.pl

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W 2018 roku przeznaczono na ten cel 19.000 zł.

VIII. Postanowienia końcowe

Wójt Gminy unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta;

2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Osie, dnia 21.01.2019 r.


Wzór oferty realizacji zadania publicznego>>>>>>>


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama