Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnen we wsi Osie - etap I i II"

Wójt Gminy Osie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnen we wsi Osie - etap I i II".


Osie, 07.02.2019 r.

ROŚBiGK.271.7.2018.ZP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II.

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień nr 510024535-N-2019 z dnia 07-02-2019 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 662714-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. Dworcowa 6, 86150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ROŚBiGK.271.7.2018.ZP

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem inwestycji jest przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II”, które zakłada realizację dwóch zadań: Zadanie 1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie Etap I - ul. Boczna i Wyb. pod Nowe Zadanie 2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie Etap II - Osie Stary Tartak Zakres rzeczowy dla zadania nr 1 1. kanały grawitacyjne PCV d=200mm DŁUGOŚĆ L=684,6m 2. kanał grawitacyjny PE1OORC d=200x11,9mm SDR17 długość 97,0m 3. przyłącza sanitarne PCV d=160mm DŁUGOŚĆ L=109,5m ilość 14 szt. 4. rurociąg tłoczny PE100RC D=90x5,4mm SDR17 długość L=13,2m 5. przepompownia główna PS wydajność Q=4,1 l/s wys. podnoszenia H=3,0m Zakres rzeczowy dla zadania nr 2 I. Sieć kanalizacji sanitarnej: - kanały grawitacyjne PCV-U (lite) 200x5,9mm SN8 SDR34 L = 794,3 m - przyłącza kan. sanit. (24szt.) PCN/-U (lite) 160x4,7mm SN8 SDR34 L = 166,7 m - rurociąg tłoczny PE RC 63x3,8mm PE100 SDR17 L = 177,7 m - zbiornikowe przepompownie ścieków sieciowe 1 szt. II. Sieć wodociągowa: -wodociąg PCV-U 90mmPN 10 długość 617,6 m -hydranty nadziemne 80mm PN 10 ilość 1 szt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45232410-9

Dodatkowe kody CPV: 45232423-3, 45232440-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 791165.08

Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7 w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak

Email wykonawcy:--------------

Adres pocztowy: Ul. Sienkiewicza 1

Kod pocztowy: 88-220

Miejscowość: Osięciny

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 899440.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 899440.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1570000.01

Waluta: pl

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom : nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama