Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 21 lutego 2019 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się III Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad:


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacja sporządzona według stanu na dzień 31.12.2018 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023,

b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2019 rok,

c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2019 roku,

d) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020,

e) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osie,

f) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na Uchwałę Nr IX/57/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

g) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie,

h) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.,

i) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

j) szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,

k) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

8. Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osie na 2019 r.
9. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie za 2018 rok
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i z zakresu zwalczania narkomanii w 2018 roku

11. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2018 r.

12. Wolne wnioski i dyskusja

13. Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Waśkowski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama