Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu"

Wójt Gminy Osie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu".

Osie, 26.02.2019 r.

ROŚBiGK.271.1.2019.ZP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

„Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu”.


Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 510036693-N-2019 z dnia

26-02-2019 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 502764-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 92351044000000, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ROŚBiGK.271.1.2019.ZP

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej we wsi Osie. Droga obsługuje ruch lokalny na terenie osiedla Hoffmanna w we wsi Osie. Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni drogi na odcinku 0,6 km. wraz z budową nowej linii oświetleniowej z szafką sterowania i 13 lampami oświetlenia drogowego. Teren posiada niezbędne sieciowe uzbrojenie techniczne. Klasa drogi „D”, Kategoria ruchu: KR1. W ramach przebudowy drogi zostanie wykonana nowa jezdnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Szerokość projektowanej jezdni wyniesie 6,0 m wraz z wykonanymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75 m. Chodnik o szer. 2 mb. zostanie wykonany z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. Droga oznakowana znakami pionowymi. Wody roztopowe i opadowe odprowadzane będą za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych oraz 10 studni chłonnych. Inwentaryzacja powykonawcza drogi – 0,6 km.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

Dodatkowe kody CPV: 45316100-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/02/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1127627.52

Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul. Kormoranów 154

Kod pocztowy: 85-432

Miejscowość: Bydgoszcz

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 969641.75

Oferta z najniższą ceną/kosztem 969641.75

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1700821.96

Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom : nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Wójt Gminy Osie
(- )Michał Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama